Statut Fundacji

Statut Fundacji Akceptacja

Tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2020 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Fundacja Akceptacja zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Krzysztofa Szymkowiaka, Kingę Sundmann i Bartosza Łukasza Filipczaka zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 3 kwietnia 2017 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z 6.04.1984 0 fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym- dla właściwego  realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • 3
 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
 • 4
 1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z 'innymi podmiotami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych. Fundacja może także tworzyć podmioty ekonomii społecznej oraz przystępować do podmiotów ekonomii społecznej.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymí wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 5. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji w Polsce i za granicą.

ROZDZIAŁ Il

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 5
 1. Cele Fundacji realizowane są w zakresie:

1)           pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)           ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);

3)           udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia działań ratownictwa medycznego w rozumieniu Art. 15. Ustępu 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r.);

4)          prowadzenie Grupy Ratownictwa Specjalistycznego (GRS) zwanej dalej Grupą, która realizuje następujące cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie zespołów do pracy poszukiwawczo-ratowniczej
 2. Branie czynnego udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej na temat pracy poszukiwawczej z udziałem psów.
 4. Propagowanie działalności ratowniczej
 5. Nawiązanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami i zrzeszeniami o podobnych celach działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5)          działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6)           promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7)           działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8)           kształtowania postaw tolerancji i przełamywania uprzedzeń i stereotypów wobec zagrożonych wykluczeniem;

9)           upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

10)         działalności na rzecz osób transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie;

11)         kształtowania pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi i homoseksualnych;

12)         wprowadzanie do obiegu publicznego dyskursu wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji dotyczącej tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

13)         działalności prozdrowotnej, w tym propagowania wiedzy o chorobach i terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, poszanowania ekspresji płciowej w kontaktach ze służbą zdrowia, wypracowania standardów dotyczących terapii i rozpoznania transseksualności, profilaktyki uzależnień;

14)         działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

15)         działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

16)         nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

17)         działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

18)         działalności na rzecz integracji i- reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

19)         udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

20)         promocji i organizacji wolontariatu;

21)         przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

22)         działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23)         działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

24)         działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

25)         działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

26)         działalności na rzecz weteranów;

27)         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

28)         udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

 1. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.
 • 6

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

1)           w zakresie działania Grupy Ratownictwa Specjalistycznego:

 1. Prowadzenie cyklicznych szkoleń o programie dopasowanym do wymogów egzaminacyjnych IRO/PSP na poszczególnych stopniach.
 2. Szkolenie przewodników psów
 3. Szkolenie psów ratowniczych
 4. Współdziałanie z lokalnymi władzami administracyjnymi oraz podmiotami gospodarczymi.
 5. Współpracę ze służbami Państwowymi (Straż, Policja, Wojsko Polskie)
 6. Pozyskiwanie środków potrzebnych do wyposażenia jednostki w sprzęt i odzież terenową oraz do prowadzenia szkolenia i akcji poszukiwawczych.
 7. Podnoszenie kwalifikacji członków grupy poprzez udział w manewrach jednostek o podobnym profilu oraz udział w szkoleniach.
 8. szczegółowe zasady funkcjonowania Grupy ujęte są w Regulaminie Grupy

2)     prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu, prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej i ratownictwa medycznego.

3)           działania edukacyjne:

 1. wspieranie i współudział w pracach naukowych i edukacyjnych związanych z tematem geriatrii, niepełnosprawności, opieki nad seniorami i dziećmi,
 2. tworzenie własnych projektów edukacyjnych zorientowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych i seniorów, mające na celu ich aktywizację w życiu społecznym,
 3. starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania wychowania seksualnego w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści transfobicznych i homofobicznych,
 4. tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz pozytywne wzorce identyfikacji płciowej i tożsamości seksualnej,
 5. wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień tożsamości płciowej i seksualności,

4)           prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej a także produkcji i dystrybucji filmowej, telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych,

5)           organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu,

6)           współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, zgodna z celami statutowymi,

7)           współpraca z mediami, samorządami oraz innymi instytucjami- i organami państwowymi, biznesem a także osobami fizycznymi,

8)           organizowanie pomocy integracyjno-rehabilitacyjnej i rozwojowej dla dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez organizację w szczególności warsztatów tematycznych, terapii zajęciowej, spotkań integracyjnych, grup wsparcia i samopomocy, pomocy bezpośredniej, seminariów, kursów, szkoleń, prelekcji, konferencji,

9)           propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz seniorów,

10)         pozyskiwanie wolontariuszy, szkolenie ich i aktywizacja w realizacji celów statutowych,

11)         pozyskiwanie do współpracy specjalistów w zakresie opieki, terapeutów, rehabilitantów, podnoszenie kompetencji personelu poprzez organizowanie szkoleń,

12)         tworzenie miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na dyskryminację na rynku pracy,

13)         organizowanie wydarzeń integracyjnych mających na celu włączanie osób zagrożonych wykluczeniem w życie społeczności lokalnych,

14)         aktywizacja dzieci i młodzieży w działania na rzecz grup osób zagrożonych wykluczeniem poprzez wdrażanie ich do działań w wolontariacie i innych działań statutowych,

15)         Świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym,

16)         tworzenie í wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną,

17)         propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji osób transpłciowych i mniejszości seksualnych,

18)         organizowanie pomocy integracyjno-rozwojowej dla osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych poprzez organizowanie w szczególności warsztatów tematycznych, spotkań integracyjnych, grup wsparcia i samopomocy, pomocy bezpośredniej, seminariów, kursów, szkoleń, prelekcji. konferencji.

19)         oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.),

 • 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 8
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.
 2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.
 • 9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji i subwencji osób prawnych
 3. konkursów grantowych
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
 6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
 7. programów Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
 8. przychodów z działalności odpłatnej
 9. dochodów z działalności gospodarczej
 10. innych działań prawem dopuszczalnych.
 • 10
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 4. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 • 11

Organami fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
 • 12

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jest wybierany bezterminowo.
 3. Fundatorzy mogę wejść w skład Zarządu.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.

4a.      Kolejne zmiany w Zarządzie (przyjmowanie rezygnacji oraz powoływanie nowych członków) wprowadza Rada jednomyślną Uchwałą.

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na kwartał.
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej potowy Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
 5. złożenia rezygnacji
 6. śmierci
 7. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 9 poniżej.
 8. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
 9. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
 10. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
 11. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu
 12. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
 • 13
 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

Członkowie Zarządu, Współpracownicy oraz Wolontariusze mogą mieć pokryte koszty poniesione tytułem pełnionych funkcji jak i podnoszące ich kwalifikacje (w szczególności zwrot kosztów dojazdów, szkolenia, nauka).

 1. Wszelkie umowy pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu muszą być podpisane przez Członka Rady.
 • 14
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
 3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji
 4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 5. realizacja celów statutowych
 6. sporządzanie planów pracy i budżetu
 7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
 8. prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych
 9. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
 10. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji
 11. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami
 12. ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy
 13. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
 14. uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania
 15. wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka.
 16. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • 15

RADA FUNDACJI

 • 16
 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków składu Rady powołuje jeden z Fundatorów.
 4. W szczególnie uzasadnionych- przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
 9. śmierci członka.
 10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 • 17

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 6. podpisywanie umów pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 • 18
 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał — zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej potowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
 • 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składa każdy z  członków Zarządu samodzielnie.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 20
 1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji.
 • 21
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 • 22
 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.
 3. W wypadku śmierci jednego z Fundatorów, jego kompetencje realizują pozostali Fundatorzy.
 4. W wypadku śmierci ostatniego z Fundatorów przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatorów realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców wszystkich Fundatorów bądź wskazanych przez nich w testamencie osób, Rada fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.

Tekst jednolity Statutu potwierdza swoim podpisem Prezes Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji  Fundacji.

Podpis