Dostęp do informacji publicznej

Inspektor Ochrony Danych Fundacji Akceptacja

W dniu 31 maja 2018 roku zgodnie z art. 37 ust. 7 oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy RODO zarząd fundacji powołuje Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Karoliny Downar (imhotep7@wp.pl, tel 513082542).

Dostęp do informacji publicznej

Poniżej treść oświadczenia oraz wniosek oraz odpowiedź w plikach do pobrania związane z wystąpieniem o udostępnienie informacji wykorzystania środków publicznych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Poznań, dnia 6 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

W dniu 18 lipca nasza Fundacja otrzymała wezwanie do udostępnienia informacji związanych z realizacją zadań publicznych i korzystania z zasobów publicznych (lokale miejskie) z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (zwanym dalej Wnioskodawcą).

Szanując prawo obywateli do udostępniania informacji o wykorzystaniu środków publicznych, które zostają nam powierzone na realizację zadań powierzonych w ramach naszych celów statutowych, odpowiadamy pozytywnie na ten wniosek.

Poinformowaliśmy wnioskodawcę, że w związku z okresem urlopowym, późniejszym (po powrocie z urlopu) odczytaniem maila z wezwaniem oraz czasowym brakiem dostępu do części dokumentacji fundacji związanej z okresem urlopowym w biurze prowadzącym księgowość fundacji, prosimy o przesunięcie terminu złożenia informacji.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jednak pozostajemy w nadziei, że nasz wniosek zostanie uznany i nie zostaną wyciągnięte w stosunku do nas żadne konsekwencje w związku z przekazaniem odpowiedzi zawierającej informacje wnioskowane przez Wnioskodawcę, z kilkudniowym opóźnieniem.

Poniżej znajduje się pismo Wnioskodawcy i nasza odpowiedź, która została w dniu dzisiejszym wysłana wraz ze skanami wnioskowanych dokumentów.

Oświadczamy też, że będziemy wnikliwie obserwować, w jaki sposób przekazane przez nas informacje zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę. Jeżeli w jakikolwiek sposób zostaną naruszone nasze prawa i nasze dobre imię w związku z realizowanymi przez nas działaniami, w których wykorzystujemy środki publiczne, w stosunku do podmiotu czy osoby fizycznej, która naruszy nasze prawa, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

W przypadku chęci zapoznania się z dokumentami, jakie zostały załączone do odpowiedzi na wniosek Wnioskodawcy, można do nas wystąpić z wnioskiem o udostępnienie tych informacji.

Z poważaniem

Anna Maria Szymkowiak

Prezes Zarządu


Pismo z wnioskiem o udostępnienie informacji


Odpowiedź na pismo

Poznań, dnia 6 sierpnia 2019 r.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 18 LIPCA 2018 ROKU

W odpowiedzi na ww Wniosek, przekazuję następujące informacje, odpowiadając na punkty zawarte w piśmie z dnia 18 lipca 2019 roku.

Ad 1. Odpowiedź twierdząca – TAK

Ad 2. Informacje zawarte są w załącznikach – wnioski, umowy i sprawozdania, w których zawarte są wszystkie wymienione w tym punkcie dane

Ad 3. J.w.

Ad 4. Urząd Miasta Poznania

Ad 5. Odpowiedź twierdząca – TAK

Fundacja pozyskała lokal w ramach programu wspierającego Organizacje Społeczne w procesie pozyskania lokalu użytkowego, którego nie użytkowała i który po kilku miesiącach został zwrócony (komplet dokumentów związanych z tym lokalem znajduje się w załącznikach)

Od 1 sierpnia 2019 roku Fundacja przejęła w drodze normalnego najmu lokal użytkowy z zasobów miejskich. Skan umowy najmu w załącznikach.

Z poważaniem

Anna Maria Szymkowiak

Prezes Zarządu