Nie bójcie się nas – osoby inne kulturowo, zagrożenie czy szansa? Jak przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji osób transpłciowych

W ramach otwartego konkursu ofert nr 73/2019 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w temacie grup i osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie, nasza fundacja przeprowadzi cykl zajęć w szkołach podstawowych i średnich na terenie miasta Poznania

Fundacja została powołana w celu wspierania osób transpłciowych. W ramach tych działań prowadzi grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, szkolenia, wykłady, panele dyskusyjne. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że największym problemem w akceptowaniu inności, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, jest brak rzetelnej wiedzy, ale także brak kontaktu z konkretnymi osobami, osobami kompetentnymi, które potrafią w sposób rzetelny i przejrzysty przedstawić te zagadnienia. Równie ważne jest pokazanie, że osoby te niczym się nie różnią, że mają pasje, zainteresowania i problemy, które dotykają każdą grupę społeczną. Dlatego nasza fundacja nie ogranicza się tylko do tematu transpłciowości, tylko stara się pokazywać to zagadnienie przez pryzmat konkretnych ludzi i ich działań. Doskonale temu służy drugi obszar działania fundacji, czyli Wolontariat Pierwszej Pomocy „Ratuję, bo potrafię!” W jego ramach fundacja prowadzi szerokie działania w temacie pierwszej pomocy, na które składają się działania ratownicze, badania profilaktyczne i przede wszystkim edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej.

W ramach działań edukacyjnych, dużo uwagi poświęcamy edukacji dzieci i młodzieży. Z naszej oferty warsztatów pierwszej pomocy skorzystało już kilka szkół. W warsztatach tych wzięło udział kilka tysięcy uczniów. Nasze warsztaty charakteryzują się unikatowym, autorskim programem, który zyskał uznanie także międzynarodowej organizacji edukacyjnej w zakresie pierwszej pomocy, czyli International First Aid Certification Centre (IFACC) oddział w Polsce, której to organizacji certyfikowaną Instruktorką jest członkini fundacji, która będzie prowadziła proponowane warsztaty. Prowadzone przez nas działania pokazały, jak skutecznie w ten sposób można przeciwdziałać wykluczeniom i dyskryminacji. Poprzez bezpośredni kontakt z osobą, która należy do jednej z najbardziej stygmatyzowanych grup społecznych, uczestnicy zajęć edukacyjnych mają okazję skonfrontować swoje opinie/poglądy/wiedzę z żywym człowiekiem i ocenić, na ile to, co słyszeli, jest słuszne, a na ile krzywdzące.

Badania statystyczne pokazują, że w każdej szkole jest co najmniej jeden uczeń transpłciowy. W o wiele mniejszym stopniu, ale też występuje sytuacja, że wśród nauczycieli oraz pozostałej społeczności szkolnej znajdują się osoby transpłciowe. Jeśli w danej szkole nie ma wiedzy o takich osobach, o tym, czy są w gronie społeczności, należy sobie zadać pytanie, czy takiej osoby (takich osób) nie ma, czy może inne pytanie – dlaczego się nie ujawniły?

Osoby inne kulturowo są narażone na wiele trudnych sytuacji, zwłaszcza, w kontekście szkoły – są narażone na wykluczenie przez rówieśników a także na przemoc rówieśniczą. Już tylko te powody wystarczą, by taka osoba miała uzasadnione obawy przed ujawnieniem. Z drugiej strony, ujawnienie się takiej osoby, może prowadzić do różnych trudnych sytuacji, na które także grono nauczycielskie może nie być wystarczająco przygotowane.

Proponowane przez nas działania nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z kontaktami z osobami innymi kulturowo, ale nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że mogą zainicjować procesy zmian w ocenie konkretnych zjawisk. Tym bardziej, że w naszych działaniach równie dużo uwagi poświęcamy każdej stronie, dając jej wystarczająco dużo przestrzeni do wyrażenia własnej opinii).

Bazując na zasobach i doświadczeniach fundacji proponujemy przeprowadzenie warsztatów pierwszej pomocy z uczniami VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I i II klas szkoły średniej. Każdy warsztat trwa dwie godziny lekcyjne. Prowadzony jest w oparciu o wytyczne edukacji z zakresu pierwszej pomocy, które przeprowadzone zostaną przez Instruktorkę Pierwszej Pomocy organizacji IFACC, będącej jednocześnie Ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W warsztatach wykorzystujemy metodę „Step By Step”, w której krok po kroku prezentujemy zasady udzielania pierwszej pomocy w następujących blokach: bezpieczeństwo miejsca, poszkodowanego i ratownika, ocena stanu osoby poszkodowanej, wezwanie pomocy, postępowania z osobą oddychającą – nieprzytomną (pozycja boczna), postępowanie z osobą nieoddychającą – resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Warsztaty skupiają się na praktyce, wszyscy uczniowie wykonują ćwiczenia. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt ćwiczebny, który pozwala w skuteczny i atrakcyjny sposób uczyć resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dla jednej szkoły, w ramach tego zadania publicznego, zaplanowane jest maksymalnie 5 warsztatów pierwszej pomocy.

WAŻNE!

Każdy uczeń musi uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w warsztacie (formularz zgody w pliku do pobrania znajduje się u dołu strony)

Każdy warsztat prowadzić będzie trans kobieta, dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość poznać osobę inną kulturowo. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że już na tym etapie pojawia się wiele pytań, na które zazwyczaj nie ma przestrzeni, gdyż sam program warsztatu, ze względu na jego zawartość, jest bardzo napięty. Poza tym, przykładamy bardzo dużo uwagi do tego, by zajęcia merytoryką nie odbiegały od tematu, jakiemu są poświęcone, czyli pierwszej pomocy. Dlatego w ramach tego zadania, od początku założone zostało, że uczniowie w czasie, lub na zakończenie warsztatu, zostaną poinformowani, że odbędzie się także warsztat dyskusyjny poświęcony temu, kim jest osoba prowadząca i jakiemu celowi ma służyć warsztat dyskusyjny (przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji, przemocy).

Ci uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w warsztacie dyskusyjnym otrzymają formularz zgody (formularz zgody w pliku do pobrania znajduje się u dołu strony) dla rodziców/opiekunów prawnych, bez wyrażenia której udział w warsztacie nie będzie możliwy.

Warsztat będzie trwał dwie godziny. Spośród uczniów, którzy wyrażą chęć udziału,  wybrana zostanie para uczniów, którzy zbiorą pytania od pozostałych uczniów. Pytania będą mogli zadać wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w warsztatach, bez względu na to, czy wyrazili chęć udziału. Wytypowani uczniowie – będą to uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeśli okaże się, że żaden uczeń nie będzie chciał podjąć się tego zadania, ustalimy wspólnie, w jaki sposób zebrać te pytania i jaki przebieg ma mieć warsztat, standardowo założone jest, że para uczniów będzie zadawać pytania. Będzie tu można wykorzystać system komunikacji szkolnej.

Warsztat ma charakteryzować poszanowaniem dla każdej opinii i dbaniem o kulturę wypowiedzi.

Efektem zadania publicznego będzie opracowanie dokumentu, w którym zostaną zawarte wnioski i rekomendacje dla przeciwdziałania wykluczeniu, dyskryminacji, przemocy rówieśniczej na tle inności kulturowej – transpłciowości.

Kwestie techniczne.

Warsztaty pierwszej pomocy muszą odbyć się w okresie do końca listopada. Warsztaty dyskusyjne do 15 grudnia br.

Warsztaty pierwszej pomocy, ze względu na proponowaną formę, najlepiej, gdyby odbyły się w czasie lekcji, poprzez połączenie dwóch godzin lekcyjnych (ze względów logistycznych nie jest wskazane dzielnie warsztatu na dwie osobne godziny lekcyjne). Program warsztatu pozwala włączyć je w obowiązkowe zajęcia pierwszej pomocy, które są w programie przedmiotu Edukacja Dla Bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z problemów edukacyjnych, z jakimi obecnie boryka się polska szkoła, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, by zajęcia warsztatowe w jak najmniejszym stopniu dezorganizowały proces nauczania. Liczymy na współpracę i zrozumienie.

W przypadku warsztatów dyskusyjnych, także preferowana forma, to warsztaty w szkole, ale tutaj sugerujemy, by było to po zakończeniu lekcji lub w dniu wolnym od zajęć. Może to także być nasza siedziba (fundacji), jednak w obu przypadkach, dzień wolny w szkole lub nasza siedziba, konieczne jest, by w warsztacie wziął udział dydaktyk – opiekun grupy ze strony szkoły.

Niewątpliwie korzyścią dla uczniów będą same warsztaty pierwszej pomocy, prowadzone w bardzo profesjonalny i atrakcyjny sposób, które wpisują się w zalecenia Polskiej Rady Resuscytacji, by edukację pierwszej pomocy prowadzić regularnie już wśród dzieci i młodzieży.

Poznanie z kolei osoby transpłciowej, która zaprezentuje uczniom, że to, kim jest, wcale nie musi determinować jej życia i powodować, że jest wykluczona ze społeczeństwa, może przyczynić się do tego, że uczniowie transpłciowi, którzy statystycznie są w Państwa szkole (albo się pojawią niedługo), spotkają się ze zrozumieniem i wsparciem, a ich pojawienie (ujawnienie) nie spowoduje sytuacji konfliktowych czy wykluczających.

W jednej z poznańskich szkół w czerwcu tego roku został przeprowadzony pilotażowo taki program. Ze względów ochrony danych, ale także przeciwdziałania aktom nieuzasadnionej agresji, która, biorąc pod uwagę obecny sposób narracji dotyczący osób innych kulturowo, jest jak najbardziej możliwa, nie informujemy, w jakiej szkole to działanie zostało przeprowadzone.

Bardzo nam zależy na pełnej jawności i przejrzystości naszych działań, dlatego zwracamy się z prośbą, by Dyrekcja szkoły, w której mają odbyć się zajęcia, przekazała informację o proponowanych działaniach edukacyjnych Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu. W przypadku wyrażenia chęci udziału w programie, wskazane byłoby uzyskanie zgody/rekomendacji także tych dwóch ciał. Jednak wiążąca dla nas jest decyzja Dyrekcji szkoły.

Tak, jak wspominano na wstępie, w jednej szkole maksymalnie możemy objąć programem 5 klas. Zajęcia dla tych klas (pierwsza pomoc oraz warsztat dyskusyjny) są dla odbiorcy darmowe, gdyż współfinansuje je Urząd Miasta Poznania w ramach dotacji.

W związku z krótkim czasem przeznaczonym na realizację tego zadania publicznego, zwracam się z prośbą o szybką odpowiedź, w której powiadomią Państwo, czy chcą wziąć udział w projekcie, czy nie. Jeśli nie, prosiłabym choć w kilku zdaniach poinformować o przyczynie decyzji odmownej.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer + 48 667 863 841 lub pisząc na maila kontakt@akceptacja.org.pl

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie znajduje się pod tym linkiem

https://docs.google.com/forms/d/1O64uq1QoGM5iLAG-2klHG5QsPFFB5H4YcGthnhs2BCc/edit

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznań

Wkład własny do projektu finansowany jest w ramach dotacji instytucjonalnej Fundacji im Stefana Batorego

REALIZACJA

W ramach realizacji projektu odbyło się 25 warsztatów pierwszej pomocy, w których udział wzięło łącznie blisko 400 uczniów. Podczas zajęć uczniowie mogli nabyć praktyczne umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy jak i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania komuś pomocy.

Poniżej znajduje się fragment jednego z warsztatów, podczas którego prezentowany jest wykład połączony z prezentacją praktyczną poświęcony Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej RKO)

Każdy warsztat poprzedzony był krótkim wprowadzeniem związanym z obowiązkiem informacyjnym związanym z finansowaniem projektu ze środków publicznych

Po wprowadzeniu prowadzony był warsztat pierwszej pomocy

Poniżej znajduje się galeria zdjęć prezentująca zajęcia warsztatowe poświęcone pierwszej pomocy realizowane w ramach tego projektu

Dla chętnych uczniów zorganizowane zostały warsztaty dyskusyjne, w których udział wzięło łącznie ponad 100 uczniów. Poniżej zamieszczone jest kilka filmów prezentujących fragmenty warsztatów

oraz kilka zdjęć

Przebieg projektu został tez opisany w Raporcie, który można pobrać w wersji elektronicznej